Regulamin płatności za pośrednictwem serwisu TPAY.COM

Regulamin płatności za pośrednictwem serwisu TPAY.COM

& 1

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat przez Darczyńców na rzecz rozbudowy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie za pośrednictwem Serwisu TPAY.COM

 

& 2

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Odbiorca płatności – Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny Centrum Formacji Duchowej, ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków, NIP:6762558910, REGON: 381948821, Organizacja Kościoła Katolickiego NON PROFIT.
 2. Darczyńca/Płatnik/Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje darowizny na rzecz Odbiorcy płatności.
 3. Operator płatności –TPAY.COM – System płatności Tpay.com należy do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 4. Serwis  internetowy – serwis TPAY.COM pośredniczący w przekazywaniu darowizny pomiędzy Odbiorcą płatności a Darczyńcą.
 5. Płatność – dokonywana przez Darczyńcę indywidualna darowizna na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

 

& 3

 1. Odbiorcą płatności jest Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny Centrum Formacji Duchowej.
 2. Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą TPAY” na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę TPAY występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM. Spółka KIP S.A. spełnia szereg rygorystycznych wymogów związanych z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.
 3. Każda wpłata dokonana przez Darczyńcę stanowi darowiznę na cel rozbudowy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, ul. Św. Jacka 16.
 4. Darczyńca przekazuje darowiznę w formie cegiełek o wartości 100zł, 200zł, 500zł, 1000zł lub w dowolnej określonej przez siebie kwocie.
 5. Wpłaty przekazywane za pośrednictwem TPAY.COM będą przekazywane na rachunki bankowe Krakowskiego Banku Spółdzielczego numery rachunków: 40 85910007 0020 0094 8780 0001 (konto złotówkowe), 83 85910007 0020 0094 8780 0003 (konto dolarowe), 56 85910007 0020 0094 8780 0004 (konto w euro) BIC/SWIFT: KRSPPLPK , IBAN: PL

 

& 4

Reklamacje i zwroty

 1. Odbiorca płatności nie przewiduje zwrotu wpłaconych środków ani reklamacji.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie płatności w & 3 ust. 3 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje można złożyć w formie:
  1. pisemnej- osobiście w Centrum Formacji Duchowej w siedzibie ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków, lub przesyłką pocztową art. 3 punkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz 1529 z późn. zm),
  2. ustnej- telefonicznie na nr +48 694 448 170
  3. elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: cfd.rozbudowa@sds.pl

 

& 5

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Towarzystwa Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny Centrum Formacji Duchowej, ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków oraz na stronie internetowej www.cfd.sds.pl/rozbudowa
 2. W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.