Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z siedzibą w Warszawie w formie dotacji.

 

Nazwa zadania: Dokończenie rozbudowy i wyposażenie nowego budynku Centrum Formacji Duchowej oraz konieczne adaptacje istniejących zabudowań do nowych funkcji w celu wsparcia psychicznego i duchowego osób dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 

 

Wysokość dofinansowania
7 685 321,16 zł

 

Całkowity koszt zadania
9 606 651,45 zł

 

Krótki opis zadania

Rozbudowa Centrum Formacji Duchowej rozpoczęła się w 2020 r. Podjęto ją ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na przyjmowanie osób poszukujących zatrzymania, refleksji, wsparcia psychicznego i duchowego. Pandemia jeszcze bardziej wzmocniła tę potrzebę. Z tego powodu konieczna była również adaptacja istniejących wcześniej zabudowań i ich wyposażenie w taki sposób, by mogły służyć uczestnikom organizowanych spotkań. Realizacja zadania rozpoczęła się 22 lipca 2022 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury , uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Nazwa: Budowa Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na potrzeby działalności kulturowej

 

Program INFRASTRUKTURA KULTURY 2020

 

Koszt przedsięwzięcia: 3.046.148,38 zł

 

Kwota dofinansowania: 1.150.000 zł

 

Opis przedsięwzięcia

Zadanie polegać będzie na budowie budynku Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Wybudowanie nowego obiektu stanowi niezbędną inwestycję, która umożliwi realizację celu projektu Wnioskodawcy polegającego na promowaniu pogłębionej wiedzy i postaw wobec Biblii, jako kodu kulturowego Polski i Europy, która umożliwi realizację celu projektu Wnioskodawcy polegającego na promowaniu pogłębionej wiedzy o Biblii, jako ważnym kodzie kultury polskiej i europejskiej oraz emocjonalnej wrażliwości i zachowań otwartych na poszukiwanie jej duchowego bogactwa. Dzięki „językowi” Biblii społeczeństwa cywilizacji Zachodu mogą odnaleźć zarówno swoją współczesną tożsamość, jak i jej korzenie obecne w strukturach długiego trwania, takich jak rodzina, wspólnota religijna czy grupa narodowa. Szersze znaczenie Księgi dotyczy przesłania aksjologicznego, egzystencjalnego oraz sapiencjalnego, dzięki którym zarówno w przeszłości, jak i obecnie możliwe jest udzielanie odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące relacji człowieka ze sferą sacrum (Transcendencji osobowej), z innymi ludźmi, naturą, a także z rzeczywistością materialną (np. nowoczesnymi technologiami) wytworzoną w toku rozwoju społecznego. Współcześnie tego typu zadania należą do najtrudniejszych, niemniej Biblia nadal pozostaje dla wielu ludzi aksjologicznym, nierzadko religijnym skryptem kulturowym, który pomaga w zrozumieniu problemów jednostkowych i społecznych. Nie do przecenienia jest jej znaczenie kulturotwórcze, Biblia inspirowała i inspiruje nauki teologiczne, humanistyczne i społeczne, sztuki plastyczne, teatr, film, literaturę piękną oraz język (frazeologia i przysłowia). Rozważany zbiór Ksiąg Starego i Nowego Testamentu jest dziełem uniwersalnym, a zatem ponadczasowym. Biblijne historie i ich bohaterowie pozostają wpleceni w rudymentarne sytuacje egzystencjalne: narodziny, śmierć, cierpienie, współbycie z innymi, miłość, pragnienie poznania tego co prawdziwe, dobre, piękne, a także przynależące do najwyższego porządku aksjologicznego – sfery Sacrum. Biblia towarzyszy ludzkiemu pragnieniu nieśmiertelności, opowiada o trudnych wyborach życiowych, o poświęceniu, zdradzie, o przechodzeniu przez próby na które wystawiony jest człowiek jako jednostka i członek większej grupy. Wszystkie te kwestie oświetla historiozoficzna wizja miłości Boga do człowieka i jego plan ocalenia rodzaju ludzkiego.

 

W tym sensie Biblia dedykowana jest nie tylko chrześcijanom ( w tym katolikom), z jej bogactwa może czerpać każdy człowiek niezależnie od wyznawanego przez siebie światopoglądu czy religii. Wieloletnie doświadczenia, zarówno Wnioskodawcy, jak i członków zespołu oraz współpracowników CFD jednoznacznie pokazują, że ludzie mający osobisty kontakt z Biblią tworzą atmosferę sprzyjającą budowaniu dobrych relacji społecznych, dysponują mądrym realizmem w podejściu do pracy zawodowej (co przekłada się na postrzeganie jej zarówno w kategoriach sensotwórczych, jak i pragmatycznych), konstruują głębsze i bardziej trwałe więzi rodzinne. Można zatem rzec, że odkrywanie wartości Pisma i jego tajników posiada pozytywne znaczenie w sferze poznawczej, emocjonalnej i duchowej. Jednym z problemów współczesnego człowieka jest nierzadko spotykany brak integracji powyższych sfer, co znajduje potwierdzenie m.in. w raportach Światowej Organizacji Zdrowia, donoszących o rosnących wskaźnikach depresji i zachowań suicydalnych. Wysoka mobilność jednostkowa, szybkie zmiany w środowisku społecznym i informacyjnym, procesy indywidualizacji i relatywizacji świata wartości – to czynniki sprzyjające dezintegracji więzi, osamotnieniu czy zagubieniu się w ofertach konsumpcyjnych, co niejednokrotnie prowadzi do poczucia wyalienowania i „zbyteczności”. Problemy te znajdują odzwierciedlenie w postawach osób, które próbując odnaleźć sens życia coraz liczniej zgłaszają się do Centrum Formacji Duchowej i rozpoczynają swoją osobistą drogę rozeznania i konwersji w świetle treści Pisma Świętego. Rezultaty, tak na płaszczyźnie indywidualnej, jak i społecznej łączą się z coraz bardziej adekwatnym rozpoznawaniem własnych potrzeb, możliwości i ograniczeń oraz lepszym rozumieniem relacji międzyludzkich, co pociąga za sobą podejmowanie działań korekcyjnych i transgresyjnych (twórczego zaangażowania), umocowanych w Dekalogu. Uczestnicy sesji i warsztatów zyskują głębsze poczucie własnej tożsamości, a jednocześnie więzi z tradycją judeochrześcijańską, dziedzictwem narodowym i europejskim. Planowane działania Wnioskodawcy, związane ze studiowaniem Biblii, mają różnorodny charakter. Zależne są one od takich czynników jak: wiek, wykształcenie, preferencje danej osoby, dyspozycja czasowa, a także poziom zaawansowania w studiowaniu Księgi. Tym samym Wnioskodawca ma na uwadze prowadzanie wielu form zajęć, takich jak: cykliczne wykłady, warsztaty, spotkania indywidualne i grupowe. Przewidziane jest także organizowanie wystaw malarskich, prezentowanie różnych form multimedialnych, filmów tematycznych, a także prowadzenie księgozbioru z zakresu tematyki biblijnej. Każda z form przekazu potrzebuje odpowiedniej przestrzeni materialnej, której na ten moment Wnioskodawcy brakuje. Niezbędna jest zatem budowa nowoczesnego obiektu wraz z odpowiednim wyposażeniem. 

 

Projekt obejmuje powstanie trzykondygnacyjnego obiektu o łącznej powierzchni użytkowej 2294,71 m2. W nowym domu zaplanowano następujące pomieszczenia: 

– W centralnym punkcie na parterze – aula (przez dwie kondygnacje) dla 260 osób wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, takimi jak: miejsce na materiały książkowe i foniczne, oratorium, recepcja z zapleczem magazynowym. 

– Na drugiej i trzeciej kondygnacji zaprojektowane zostały rozmównice, kawiarenka, archiwum i świetlica. 

– W skrzydle lewym znajdą się pokoje dla ostatecznych odbiorców projektu 

– W skrzydle prawym będą pomieszczenia biurowe, techniczne, pokoje dla gości – cenionych prelegentów, formatorów i wychowawców z różnych uczelni, szkół i ośrodków życia duchowego oraz pomieszczenia dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za funkcjonowanie CFD.

 

Będzie to budynek energooszczędny, cichy, o wysokiej izolacyjności akustycznej, dostosowany także do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowo wybudowany obiekt zostanie odpowiednio wyposażony, z uwzględnieniem jego specyfiki i rodzaju planowanych działań.

Nazwa: Budowa budynku Centrum Formacji Duchowej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz infrastrukturą.

 

Koszt przedsięwzięcia: 19.691.776 zł

 

Kwota dofinansowania: 2.327.050 zł

 

Kwota pożyczki: 3.490.575 zł

 

Opis przedsięwzięcia
Celem przedsięwzięcia jest budowa energooszczędnego budynku Centrum Formacji Duchowej (CFD), który do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło wykorzystywać będzie m.in. odnawialne źródła energii. Budynek ten posiadać będzie wysokie parametry przegród ograniczających straty ciepła, zostanie również zastosowana nowoczesna technologia wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Projektowany budynek składa się z 3 części o dwóch wyodrębnionych funkcjach użytkowych. Centralną część klasyfikuje się jako obiekt użyteczności publicznej, mieszczącą aulę projektowaną na 249 osób oraz pomieszczenia towarzyszące zaplecza technicznego, socjalnego oraz pomieszczenia obsługi. Dwa skrzydła: prawe i lewe, mieszczą funkcję hotelową: pokoje gości, prowadzących wykłady oraz obsługi, łącznie 37 pokoi, biura pomieszczenia techniczne, pomieszczenia zaplecza i gospodarcze. Budynek posiada 3 kondygnacje naziemne, nie jest podpiwniczony, o prostych zwartych bryłach z dachem płaskim. Pomieszczenia ogrzewane za pomocą ogrzewania płaszczyznowego. Główna aula będzie dodatkowo dogrzewana systemem wentylacji.

Realizacje tej inwestycji jest zgodna z celem zadania priorytetowego nr 5.6.2 „Budownictwo Energooszczędne Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”