Polityka prywatności

Polityka prywatności obowiązująca w związku z gromadzeniem środków finansowych na rozbudowę
Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

 1. Niniejsza „Polityka prywatności w związku z gromadzeniem środków finansowych na rozbudowę Centrum Formacji Duchowej w Krakowie”, w dalszej części dokumentu zwana „Polityką – określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych darczyńców przekazujących środki finansowe w formie darowizny na rozbudowę Towarzystwa Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny Centrum Formacji Duchowej  w Krakowie (dalej CFD) za pośrednictwem Internetu oraz w sposób tradycyjny.
 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt. 1, jest Dyrektor  CFD, w dalszej części dokumentu zwany Administratorem.
 3. Administrator stosując środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w szczególności:
  1. upoważnia osoby do przetwarzania i ochrony danych osobowych;
  2. określa potrzeby w zakresie stosowanych w CFD zabezpieczeń danych osobowych;
  3. zatwierdza nowe rozwiązania dotyczące zabezpieczeń danych osobowych i nadzoruje prawidłowe ich wdrożenie.
 4. Administrator w trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz dekretem Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o darczyńcach, poprzez dobrowolnie podanie przez darczyńców danych osobowych określonych w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej CFD lub na innych formularzach umożliwiających dokonanie darowizny na rzecz rozbudowy CFD.
 6. Pozyskane dane osobowe, w formie o której mowa w pkt 5, przetwarzane są przez CFD na podstawie zgody wyrażanej przez darczyńców, w celu umożliwienia:
  1. dokonania darowizny przez  darczyńców na rozbudowę CFD;
  2. kontaktu z darczyńcami, w szczególności poprzez wysyłanie pocztą elektroniczną wiadomości dotyczących dzieła rozbudowy CFD oraz umożliwienia kontaktu z darczyńcami za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (tj. sms, mms, połączenie telefoniczne).
 7. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez  darczyńców dane osobowe w następującym zakresie:
  1. imię i nazwisko
  2. miejscowość zamieszkania
  3. numer telefonu
  4. adres e-mail
 8. W CDF wprowadza się rozwiązania, które pozwalają na realizowanie praw darczyńców, w zakresie ochrony ich danych osobowych. W szczególności dotyczy to:
  1. umożliwienia darczyńcom wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych;
  2. informowania darczyńców o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych;
  3. prawa darczyńców do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tychże danych;
  4. prawa darczyńców do cofnięcia zgody przetwarzania danych w dowolnym momencie
 9. Spełnienie obowiązków informacyjnego, o którym mowa w pkt. 8.2, niniejszej „Polityki”, odbywa się poprzez przekazanie informacji darczyńcom przy zbieraniu danych w formie formularza.
 10. Darczyńca, w celu wykonania praw wskazanych w pkt.  8.3 i 8.4, ma możliwość skontaktowania się z CFD przekazując informację na adres cfd.rozbudowa@sds.pl
 11. Dane osobowe darczyńców, o których mowa w pkt 7 niniejszej „Polityki”:
  1. nie  będą udostępniane osobom trzecim;
  2. nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym,
  3. nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  celów o których mowa w pkt. 6 oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych CFD, jak również dla udokumentowania działalności CFD,
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności CFD.
 14. W związku z utworzeniem witryna cfd.sds.pl/rozbudowa, która umożliwi pozyskiwanie informacji o rozbudowie CFD oraz przekazywanie środków finansowych na rozbudowę CFD – niniejszym informuje się użytkowników tejże strony internetowej, o tym, że:
  1. Na stronie CFD cfd.sds.pl/rozbudowa mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od CFD i nie są w żaden sposób nadzorowane przez CFD. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi  należy uważnie się zapoznać. CFD nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
  2. Strona internetowa cfd.sds.pl/rozbudowa  używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji skąd użytkownicy trafiają na stronę CFD. 
  3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony cfd.sds.pl/rozbudowa, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuje się korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie cfd.sds.pl/rozbudowa. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. CFD stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz CFD w celu optymalizacji działań.
  4. Na stronie  cfd.sds.pl/rozbudowa   wykorzystywane są następujące pliki cookies:
   – „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
   – „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
   – „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień.
  5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.